ACASA
Untitled Document
Legislatie

      

      

Lista acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      
- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
      
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 92/2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
      
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;
      
- Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate;
      
- Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.
      
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr.180/2002;
      
- H.C.L. nr. 28/2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitesti prin divizare totala, in societati comerciale;
      
- H.C.L. nr. 260/2022 privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport local de calatori pe aria unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitesti, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de calatori pe raza UAT-urilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitesti, precum si acordarea unor mandate speciale;
      
- Actul constitutiv al societatii. Certificatul oficiului comertului la nr. J03/183/2000, Cod unic de inregistrare 13008995;
      
-Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;
      
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
      
-O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operator economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari;
      
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
      
- Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
      
- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
      
- Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini cadru al serviciului de transport public local;
      
- Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului;
      
- O.G. 26/2011 privind înființarea I.S.C.T.R.;
      
- O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
      
- H.G. nr. 722/2016 aprobare Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011;
      
- O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
      
- Standardul SR EN ISO 9001:2015 Sistemul de management al calității.


      

Alte acte care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


                                              - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de calatori pe raza UAT-urilor membre ale ADITPP(PDF)

                                              - REGULAMENTUL serviciului de transport local de persoane(PDF)