ACASA

Untitled Document
Activitatea de control

      

LEGISLATIA APLICABILA ACTIVITATII DE CONTROL LEGITIMATII DE CALATORIE


control - H.C.L. nr. 260/2022 privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport local de calatori pe aria unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitesti, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de calatori pe raza UAT-urilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Pitesti, precum si acordarea unor mandate speciale.
- ORDONANŢA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Echipajele de controlori bilete sunt formate din minim 2 persoane. Acestia sunt planificati zilnic de către seful formatie pe trasee bine definite si intervale orare.


Principala sarcina de serviciu a controlorului de bilete este de a verifica valabilitatea legitimatilor de calatorie in mijloacele de transport. Controalele trebuie sa fie complete, corecte, cu mult simţ de răspundere, aplicând întocmai prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piteşti, conform căreia se constată şi se sancţionează contravenţiile la transportul în comun. În relaţiile cu publicul călător controlorii de bilete vor da dovadă de respect şi bunăvoinţă, vor evita situaţiile conflictuale pentru a nu se pune în pericol integritatea fizică. Se vor purta cuviincios şi potrivit codului bunelor maniere cu toţi pasagerii din mijloacele de transport în comun. Este interzisă învinuirea călătorilor fără a avea proba faptică concretă şi reală a vinovăţiei acestora. Controlorul de bilete are obligaţia de a se prezenta la serviciu în stare de muncă şi ţinută corespunzătoare şi să poarte ecuson în timpul serviciului la loc vizibil. La eliberarea biletelor de suprataxa, se va completa în mod obligatoriu: ora, mijlocul de transport si linia de transport. La intocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiei , vor fi respectate prevederile Ordonantei Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Controlorii de bilete au obligatia:
- să coboare cerşetorii depistaţi în autovehicul să coboare din mijlocul de transport în comun;
- să se implice , să ia masuri şi să anunţe organele de poliţie atunci cand in mijlloacele de transport se comit furturi sau infracţiuni;
Călătorul contravenient trebuie atenţionat că în cazul refuzului de legimtimare, trebuie să aştepte sosirea organelor de poliţie, în vederea identificării şi soluţionării cauzei conform art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
În cadrul unor acţiuni fulger de verificare a unui număr cât mai mare de autobuze şi trasee, controlorii au libertatea de a alege aleatoriu persoanele pentru verificare.


Art. 18
Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice sau juridice. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu de serviciul de transport public local;
b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local;
c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Local al Municipiului Piteşti cu privire la transportul public local;
d) să solicite în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de operatorul de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;
e) să sesizeze autorităţii administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciului de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
f) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciul contractat.
Art. 19
Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să nu călătorească cu mijloacele de transport public de călători fără titlu de călătorie valabil;
b) să prezinte organelor de control titlul de călătorie valabil;
c) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea:
d) se composteze biletul de călătorie la urcarea în mijloacele de transport în comun;
e) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
f) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori;
g) să nu introducă în mijloacele de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune pot produce daune, vătămări corporale sau prin natura materialului pot murdări, păsări, câini, pisici sau alte animale vii ori alte obiecte sau mărfuri interzise, înghețată și cafea sau băuturi răcoritoare la pahar;
h) să nu consume băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;
i) să nu fumeze, să nu consume seminţe, să nu arunce hârtii sau resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;
j) să nu degradeze, prin orice mijloace, mobilierul şi dotările vehiculelor de transport în comun.


În cazul în care contravenientul care a circulat fără legitimaţie valabilă în mijlocul de transport, achită pe loc agentului constatator aparţinând personalului SC PUBLITRANS 2000 SA contravaloarea unui bilet cu suprataxă de 50 lei, nu se mai încheie proces verbal şi orice urmărire încetează. Daca se intocmeste proces verbal de constatare a contraventiei, contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii. Minimul şi maximul amenzii se reduce la jumătate pentru contravenienţii minori.


Contravenientul poate face plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei in termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal. Plangerea impreuna cu procesul verbal se depune la Judecatoria Piteşti. Soluţionarea acestor plângeri se va face de către Judecătoria Piteşti. Plângerea introdusă în termen suspendă executarea. Procesul verbal va cuprinde toate datele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul. Biletul de suprataxa nu contine aceste date motiv pentru care nu poate fi contestat dupa achiziţionare.