ACASA
Untitled Document
Legislatie

      

Lista acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      
- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
      
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 92/2007 privind organizarea si functionarea serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
      
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;
      
- Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate
      
- Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
      
- O.U.G nr. 109/2011 privind Ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.
      
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr.180/2002;
      
- H.C.L. nr. 28/2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitesti prin divizare totala, in societati comerciale;
      
- H.C.L. nr. 273/2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti si a Regulamentului       
- Actul constitutiv al societatii. Certificatul oficiului comertului la nr. J03/183/2000, Cod unic de inregistrare 13008995


      

Alte acte care reglementeaza organizarea si functionarea societatii


      

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate in municipiul Pitesti(PDF)